Mamy nadzieję, że młodzież dostrzeże nasze starania, podejmując naukę w XXVII Liceum Ogólnokształcącym, OCENIONYM PRZEZ FACHOWCÓW NA PIĄTKĘ!

Jesteśmy szkołą na PIĄTKĘ!
W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 w XXVII Liceum Ogólnokształcącym została przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie kontrola jakości pracy placówki, zwana ewaluacją zewnętrzną. Wynikiem tej ewaluacji jest raport z ewaluacji problemowej w obszarze: procesy oraz w obszarze: środowisko, podpisany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Nasza szkoła otrzymała wysoką ocenę spośród możliwych, przewidzianych rozporządzeniem, czyli placówka prezentuje wysoki stopień spełniania kontrolowanych wymagań (9 x B, a więc 5).

Wymaganie i poziom spełnienia wymagania:
Obszar: Procesy
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B (=5)
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej B (=5)
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B (=5)
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B (=5)
Kształtuje się postawy uczniów C (=4)
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych B (=5)

Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju B (=5)
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B (=5)
Promowana jest wartość edukacji B (=5)
Rodzice są partnerami szkoły B (=5)

Ewaluacja zewnętrzna ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę (=6);
poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę (=5);
poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę (=4);
poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę (=3);
poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę (=2).

Wnioski z ewaluacji (cytat z raportu):
1. „Realizowana przez szkołę koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców, a jej realizacja sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
2. Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów, prowadząc zajęcia edukacyjne umożliwiające przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań.
3. Oferta edukacyjna szkoły w opinii pracowników szkoły, partnerów współpracujących ze szkołą uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy i rozwija umiejętności przydatne w przyszłości.
4. Procesy edukacyjne są planowane, a stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się, nauczyciele wspierają uczniów i motywują ich do dalszej pracy.”

Ewaluacja, która odbyła się w naszej szkole, polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji:
• o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),
• o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się)

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w raporcie podpisanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, dostępnym na stronie internetowej: www.npseo.pl. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Ewaluacja zewnętrzna to niezwykle dokładna, skrupulatna kontrola przeprowadzana przez wizytatorów Kuratorium Oświaty. Dlatego bardzo cieszy nas wysoki wynik uzyskany przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Bez wątpienia złożyły się na niego: efektywna praca dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i ich rodziców, a także wsparcie szkoły przez Partnerów oraz organ prowadzący – Miasto Lublin.