Nasze gimnazjum ocenione na PIĄTKĘ!

W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 w Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej została przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie kontrola jakości pracy placówki, zwana ewaluacją zewnętrzną.

Ewaluacja zewnętrzna ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Nasza szkoła otrzymała wysoką ocenę.

Bardzo cieszy nas wysoki wynik uzyskany przez Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie. Jest on rezultatem efektywnej pracy dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i ich rodziców, a także wsparcia szkoły przez Partnerów oraz organ prowadzący – Miasto Lublin.

W naszym gimnazjum zostały poddane ewaluacji problemowej dwa obszary:
2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Wymaganie Poziom spełnienia wymagania
Obszar: Procesy
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B (=5)
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej B (=5)
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B (=5)
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B (=5)
Kształtuje się postawy uczniów B (=5)
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych B (=5)
Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju B (=5)
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów C (=4)
Promowana jest wartość edukacji B (=5)
Rodzice są partnerami szkoły B (=5)

Przedstawione wyniki ewaluacji będące rezultatem ankiet i wywiadów
z przedstawicielami wszystkich grup stanowiących społeczność szkolną oraz analizy dokumentacji szkolnej i obserwacji zajęć lekcyjnych, świadczą, że szkoła spełnia wymagania na poziomie wysokim – poziom B oznacza wysoki stopień wypełnienia wymagań i utożsamiany jest z oceną bardzo dobrą.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Pełny raport znajduje się na stronie www.npseo.pl

Droga Młodzieży!
Zachęcamy do podjęcia nauki w Gimnazjum na 8 im Grażyny Chrostowskiej!
Wspólnie osiągniemy wysokie wyniki!