I edycja Wojewódzkiego Konkursu: „Solidarność a Demokracja”

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Uczniowie uczestniczą w nim w zepołach trzyosobowych.
Prace konkursowe są w formie prezentacji multimedialnych. Należy je przesłać pocztą do 28. II. 2015 r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. prof. Kazimierza
Drewnowskiego w LUBLINIE
Ul. DŁUGA 6, 20-346 Lublin, albo złożyć osobiście do dnia 28. II. 2015 r.
do godz. 14.00 w Sekretariacie ZSE

Patronat Honorowy nad I edycją Wojewódzkiego Konkursu
„Solidarność a Demokracja” objęli:
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin,
Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty,
Marian Król- Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność,
prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski- Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej,
prof. dr hab. Janusz Wrona – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia