Ogłoszenie o przetargu na sklepik szkolny

Lublin, 26.11.2015

Ogłoszenie o przetargu na sklepik szkolny

Zespół Szkół nr 10 w Lublinie, ul. Biedronki 13, ogłasza pisemny przetarg – wybór ofert na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
Pomieszczenie o pow. 16 m kw przeznaczone do przetargu na sklepik szkolny znajduje się w budynku Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie, ul. Biedronki 13.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na w/w lokal jest: złożenie aktualnego oświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec Skarbu Państwa, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Specyfikacja dotycząca przetargu jest do pobrania w sekretariacie szkoły. Pisemna oferta powinna być napisana czytelnie i zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego, proponowany asortyment sprzedaży artykułów w sklepiku szkolnym, oferowaną wysokość stawki czynszowej. Oferty winny być złożone w sekretariacie szkoły w zaklejonej kopercie do dnia 30.11.2015 r. w godz. od 8:00 do 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie, ul. Biedronki 13 o godz. 14:30.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni ustnie po zakończeniu przetargu.
Bliższych informacji udziela Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie, ul. Biedronki 13.
Ogłaszający ma prawo wycofania lokalu z przetargu.