Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad i turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin.

W ramach ww. Programu, pomoc materialna w formie stypendium naukowego, przyznawana będzie corocznie, studentom pierwszego roku, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju.
Kryteria przyznawania Stypendiów oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o ich przyznanie określa Regulamin, stanowiący załącznik do Uchwały.
Szczegóły