Stypendia szkolne – procedura składania wniosków

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 ze zmianami) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
2. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
o wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
o wniosek dyrektora szkoły.
Do wniosku należy dołączyć:
– stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
– w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
3. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto (od 1 października 528 zł) (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U.2017. 1769 ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:
o bezrobocia,
o niepełnosprawności,
o ciężkiej lub długotrwałej choroby,
o wielodzietności,
o braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
o alkoholizmu lub narkomanii,
o rodziny niepełnej,
o zdarzenia losowego.
4. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie
do 15 września danego roku szkolnego:
• w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
• w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.
5. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie:

Okoliczności występujące w rodzinie (wymienione w pkt. 3) Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę
do 150 zł od 150,01 zł – 300 zł od 300,01 zł – 514 zł
1 okoliczność 236 zł 180 zł 106 zł
2-4 okoliczności 242 zł 186 zł 112 zł
powyżej 4 okoliczności 248 zł 193 zł 118 zł

Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego.
6. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe.
7. Jeżeli stypendium szkolne przyznane zostało w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub/i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
• do dnia 10 grudnia 2018 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień 2018 r.,
• do dnia 20 czerwca 2019 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec 2019 r.,
– w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
– w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

Na stronie internetowej zamieszczone są informacje o powyższej pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wzory oświadczeń i wniosków wymaganych do złożenia przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej.
Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Załączniki:
Uchwała z załącznikami

Wniosek o przyznanie dla ucznia świadczenia pomocy materialnej

Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych