STRONA GŁÓWNA               AKTUALNOŚCI               STATUT               MATERIAŁY               LINKI


             

HISTORIA
ZAŁOŻYCIELE. WŁADZE TOWARZYSTWA

Nauczycieliskie Towarzystwo Regionalne "Skarby Lubelskie"
- to pierwsza, samodzielna organizacja społeczna, skupiająca nauczycieli, uczniów oraz osoby związane z wychowaniem młodzieży, pragnących inicjować oraz organizować wspólne projekty, wymieniać się pomysłami i dokonaniami w środowisku ludzi zainteresowanych krzewieniem tradycji, wartości patriotyzmu i dorobku Małych Ojczyzn.

Spotkanie założycielskie Powstało z inicjatywy rnauczycieli regionalistów Marii Stępień, Doroty Świetlickiej-Cenkały i Jolanty Kociuby działających od kilku lat w Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych z siedzibą w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. W dniu 20 listopada 2006 r. 16 nauczycieli zebranych na spotkaniu informacyjnym wyraziło chęć założenia stowarzyszenia, integrującego nauczycieli, uczniów, rodziców oraz inne osoby i instytucje w propagowaniu idei regionalizmu. Gościem honorowym był pan Kazimierz Spaleniec z WRTR, który przybliżył zebranym historię i specyfikę działalności lubelskich towarzystw regionalnych. 20 marca 2006 r. odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia z siedzibą w Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie. Wybrano Komitet Założycielski, powołano władze towarzystwa oraz zespół do opracowania statutu i innych dokumentów. W dniach 24-26 września 2006 r. delegacja naszego Towarzystwa została zaproszona przez WRTR do Wąwolnicy w celu przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli z części województwa lubelskiego, na temat "Edukacja regionalna w szkole". Na zebraniu w dniu 15 maja 2007 r., w wyniku głosowania, ustalono nazwę stowarzyszenia: Nauczycielskie Towarzystwo Regionalne "Skarby Lubelskie". Uchwalono także wprowadzenie zmian w Statucie Towarzystwa odnośnie wymogów ustawy KRS z dn. 7.04.1989 r. zgodnie z postanowieniem Sądu z dn. 8.05.2007r., zgodnie z postanowieniem przedstawiciela Sądu. Rejestracja Towarzystwa odbyła się w dniu 31 maja 2006. w XI Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym-Sądzie Gospodarczym w Lublinie. Nasze Towarzystwo otrzymało postanowienie Sądu oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z numerem KRS - 0000282083. W dniu 20 czerwca 2007 r. odbyło się kolejne zebranie członków NTR, na którym przedstawiano pomysły i projekty dotyczące najbliższych planów, działalności nauczycieli w naszej szkole oraz na terenie Lublina i regionu lubelskiego. We wrześniu NTR "Skarby Lubelskie" otrzymały numer identyfikacyjny REGON, pieczątkę oraz rachunek w PKO BP SA . Rozpoczęły się prace promocyjne:tworzenie strony internetowej NTR "Skarby Lubelskie", deklaracji, wizytówek oraz popularyzacji planów i działań Towarzystwa. Wystosowano pismo do Kuratora Oświaty Kuratorium w Lublinie o wsparcie działań w środowisku oświatowym.