O NAS               AKTUALNOŚCI               STRONA GŁÓWNA               MATERIAŁY               LINKI


             

Deklaracja

STATUT NAUCZYCIELSKIEGO TOWARZYSTWA REGIONALNEGO "SKARBY LUBELSKIE"

Rozdział I : Nazwa, siedziba, teren działania i charakter Towarzystwa.

§ 1
Towarzystwo nosi nazwę: Nauczycielskie Towarzystwo Regionalne " Skarby Lubelskie ", zwane dalej "Towarzystwem" i używa skrótu "NTR".
§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie, 20-543 ul. Biedronki 13, (tel. 5276733).
§ 3
Towarzystwo ma charakter stowarzyszenia. Terenem działania jest cała Polska, a w szczególności obszar województwa lubelskiego. Jego członkami są nauczyciele Gimnazjum nr 8, uczniowie, rodzice oraz osoby związane ze środowiskiem oświatowym Lublina i Lubelszczyzny, żywo zainteresowani regionalizmem.
§ 4
Towarzystwo używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu.
§ 5
Towarzystwo ma prawo ustanowienia odpowiedniej legitymacji organizacyjnej oraz odznaki, której plastyczny wzór zostanie wybrany przez Zarząd.
§ 6
Towarzystwo posiada osobowość prawną od dnia wpisania go do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział II : Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
1. Rozwijanie wśród uczniów i społeczności lokalnej wiedzy o historii i kulturze regionu oraz jej związkach z kulturą narodową.
2. Poznanie dziejów kultury regionalnej (regionalne tradycje, obyczaje, muzyka, sztuka).
3. Wzbogacanie treści regionalnych i metod ich realizacji służące poszerzaniu oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 8 w Lublinie.
4. Aktywizacja i integracja młodzieży oraz społeczności lokalnej w działaniach służących poznawaniu historii i kultury naszego miasta i regionu.
5. Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczniów prowadzące do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.
6. Przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym społeczności lokalnej.
7. Inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu edukacji regionalnej w lubelskich placówkach oświatowych.
§ 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Cykliczny, edukacyjny projekt badawczy "Moje miasto. Mój region".
2. Organizowanie spotkań "Ludzie Regionu" przybliżających młodzieży historię regionu oraz dokonania naukowców, artystów, regionalistów Lubelszczyzny.
3. Organizowanie sesji popularnonaukowych, konkursów i innych imprez rocznicowych, okolicznościowych dotyczących historii, kultury Lublina oraz Lubelszczyzny.
4. Współdziałanie w realizacji celów Towarzystwa z władzami administracji rządowej, władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi, szkołami, urzędami i społecznością lokalną.
5. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi towarzystwami i stowarzyszeniami regionalnymi Lubelszczyzny.
6. Pozyskiwanie środków finansowych do działań podejmowanych przez Towarzystwo.
Do realizacji celów określonych statutem mogą być tworzone sekcje tematyczne.

Rozdział III : Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
- Członków zwyczajnych,
- Członków wspierających,
- Członków honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, który ukończył 16 lat, przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji, bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc materialną na rzecz Towarzystwa. Członek wspierający dysponuje głosem doradczym.
§ 12
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Towarzystwa.
§13
Członkowie Towarzystwa przyjmowani są na posiedzeniach Zarządu wg. zasady:
1. zwyczajni - na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć przystąpienia do Towarzystwa,
2. wspierający - na podstawie deklaracji określającej pomoc materialną lub inną na rzecz Towarzystwa,
3. honorowi - godność tę nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa.
2. Brać udział w działalności Towarzystwa.
3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.
4. Korzystać z urządzeń i usług Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Towarzystwa.
§ 15
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
2. Uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
3. Wnieść wpisowe i opłacać składki w obowiązującej wysokości i terminach.
§ 16
Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 17
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wnoszenia wpisowego i opłacania składek.
§ 18
Członkostwo wygasa przez: 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Towarzystwa, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek.
2. Wykluczenie z Towarzystwa uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utratę praw publicznych bądź za czyn z niskich pobudek.
3. Wykreślenie na podstawie uchwały Zarządu o wykreśleniu Członka z uwagi na zaleganie z opłatą składek w obowiązującej wysokości i terminach.
4. Śmierć członka, a w odniesieniu do osób prawnych przez ich likwidację.
§ 19
1. Uchwałę o wykluczeniu Zarząd doręcza na piśmie osobie wykluczonej.
2. Osoba wykluczona z Towarzystwa może wnieść, w terminie 14 dni licząc od doręczenia jej przez Zarząd uchwały o wykluczeniu, odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które obowiązane jest rozpatrzeć odwołanie na najbliższym zebraniu.

Rozdział IV : Władze Towarzystwa.

§ 20
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna
§ 21
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym przysługuje zwyczajnym członkom Towarzystwa. Pisemne zawiadomienie o terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd towarzystwa co najmniej czternaście (14) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do ważności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. Zwołane w drugim terminie walne Zgromadzenie może obradować i podejmować ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych.
§ 22
Walne Zgromadzenia odbywają się raz do roku, nie później niż do końca I kwartału roku kalendarzowego. Do jego kompetencji należą:
a) wysłuchanie sprawozdań Zarządu z działalności w minionej kadencji i ich ocena;
b) wysłuchanie sprawozdań komisji rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy;
c) rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu Towarzystwa na kolejny rok oraz ustalenie wysokości składek i wpisowego;
d) dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa;
e) dokonywanie wyboru władz Towarzystwa;
f) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa;
g) decydowanie we wszystkich innych sprawach, których statut nie powierza do wyłącznej kompetencji innych władz Towarzystwa;
h) rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidacja oraz wybór Komisji Likwidacyjnej.
§ 23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa winno być zwołane przez Zarząd Towarzystwa w ciągu jednego miesiąca od daty podjęcia w tej sprawie decyzji lub otrzymania uprawomocnienia wniosku:
a) z inicjatywy własnej Zarządu;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemne żądanie co najmniej jednej dziesiątej (1/10) części głosów ogółu członków uprawnionych do głosowania. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno zawierać informacje o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia, rozsyła je Zarząd co najmniej czternaście (14) dni przed jego terminem. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało powołane, w nieprzekraczalnym terminie jednego (1) miesiąca od wpłynięcia wniosku.
§ 24
Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie. Uchwały walnych Zgromadzeń zapadają większością głosów obecnych. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba że podejmuje ono odmienną uchwałę. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym. Z obrad Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół podpisany przez przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
§ 25
Członkowi przysługuje prawo odwołania się od wszystkich uchwał Zarządu i może to uczynić na następnym Walnym Zgromadzeniu.
§ 26
Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz 2 zwykłych członków Zarządu. Zwykli członkowie Zarządu wybierani są spośród kandydatów wskazanych przez komisje. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia członkostwa któregokolwiek z członków Zarządu, wybory uzupełniające przeprowadza się na Walnym Zgromadzeniu na którym nastąpiło odwołanie lub na pierwszym Walnym Zgromadzeniu następującym po wygaśnięciu członkostwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członków Zarządu wybranych w wyborach uzupełniających wygasa z upływem kadencji w trakcie której zostali wybrani. Zarząd Towarzystwa pełni swoje funkcje społecznie.
§ 27
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez Prezesa lub zastępcę i Sekretarza;
b) kierowanie sprawami Towarzystwa;
c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
e) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia;
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
g) administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
h) prowadzenie dokumentacji, korespondencji i rachunkowości Towarzystwa, zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonym przez Walne Zgromadzenie budżetem.
§ 28
Zebrania Zarządu są prowadzone przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 29
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Uchwały Zarządu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub jego Zastępcy.
§ 30
Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Towarzystwa podejmuje prezes oraz Skarbnik i oni podpisują związaną z tym korespondencję, zaś w przypadkach wyjątkowych osoby upoważnione przez Walne Zgromadzenie (w razie terminowych zobowiązań podczas ich nieobecności).
§ 31
Komisja rewizyjna towarzystwa składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Towarzystwa. Członkowie Komisji konstytuują się we własnym zakresie. Uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów uzupełniających.
§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) dokonywanie kontroli działalności Zarządu
w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzenie przynajmniej raz w roku wszystkich ksiąg, dokumentów i stanu majątkowego Towarzystwa, a następnie sporządzenia protokołu z dokonanej kontroli (każdorazowo);
b) kontrola opłacania składek członkowskich;
c) przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wykonanych czynności;
d) wystąpienie wobec Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;
e) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V : Majątek Towarzystwa

§ 33
Majątek Towarzystwa powstaje:
1. z wpisowego i składek członkowskich;
2. z darowizn, spadku, zapisów i dotacji;
3. z działalności własnej.
§ 34
Majątek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Towarzystwa. Wszelkie pisma i dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes i Sekretarz. Zaś w sprawach finansowych prezes i Skarbnik jako osoby podejmujące zobowiązania w imieniu Towarzystwa.

Rozdział VI : Przepisy końcowe

§ 35
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej w obecności co najmniej jednej drugiej (1/2) członków Zgromadzenia. Uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów 50% +1.
§ 36
W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami są członkowie zarządu jeśli uchwała ostatniego walnego zgromadzenia nie stanowi inaczej. Uchwała o rozwiązaniu towarzystwa zapada w obecności co najmniej połowy (1/2) członków Zgromadzenia, większością kwalifikowaną głosów 50% + 1.