Matematyka. Zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Zadanie 1
Pięciu pracowników podzieliło sie zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?
Zadanie 2
Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarcza im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6. Zapisz obliczenia.
Zadanie 3
Na mapie wykonanej w skali 1 : 250 000 droga łącząca dwie miejscowości
ma długość 19 cm. Oblicz długość tej trasy w rzeczywistości.
Wyraź ją w kilometrach. Zapisz obliczenia.
Zadanie 4
Samochód, jadąc ze stała prędkością, pokonał 20 km w ciągu 15 minut.
Jaką odległość pokona ten samochód, jeśli będzie jechał z ta sama prędkością
przez 2, 5 godziny?
Zadanie 5
Uzupełnij, stosując notację wykładniczą:
7, 8 · 108 m = . . . . . . . . . . . . km
8, 3 · 10−5 kg = . . . . . . . . . . . . g
4, 7 · 106 m2 = . . . . . . . . . . . . ha = . . . . . . . . . . . . a
7, 23 · 10−3 cm3 = . . . . . . . . . . . . l
Zadanie 6
Zapisz podane liczby w kolejności od największej do najmniejszej:
a = 545 − 544 b = 12514·25 c = (515)3 d = 1544 : 343
Zadanie 7
Komputer kosztował 3000 zł. Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej
obniżce cen o 15% ? Zapisz obliczenia.
Zadanie 8
W 3 kg roztworu znajduje sie 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma
ten syrop?
Zadanie 9
Trzy pracownice – Anna, Barbara i Cecylia – podzieliły wynagrodzenie za
pracę w stosunku odpowiednio 9 : 7 : 4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała
każda z pań?
Zadanie 10
Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie
wyceniony na 43 500 zł. Ile wart był samochód rok wcześniej? Zapisz obliczenia.
Zadanie 11
W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców
i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni
25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy.
Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.
Zadanie 12
Do 80 g solanki o stężeniu 5% dolano 20 g wody. Oblicz stężenie otrzymanego
roztworu. Zapisz obliczenia.