KONKURS O ZŁOTE PIÓRO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE

„Język jest największym skarbem,Broniąc naszego języka,bronimy samej istoty naszej kultury”
Jarosław Iwaszkiewicz

REGULAMIN  KONKURSU O ZŁOTE PIÓRO DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

W LUBLINIE

1. Postanowienia ogólne.
Konkurs O Złote Pióro Dyrektora Szkół Nr10 w Lublinie organizowany jest przez  nauczycieli języka polskiego przy wsparciu Dyrekcji placówki. Adresowany jest do uczniów gimnazjum
i liceum.  Konkurs jest organizowany w 3 kategoriach:
a) literackiej,
b) ortograficznej,
c)  kaligraficznej.

2. Cele Konkursu
a)  Motywowanie młodzieży do pisania własnych tekstów, wspieranie oraz promowanie twórczości literackiej  i dziennikarskiej uczniów.
b) Doskonalenie redagowania dłuższych wypowiedzi zgodnie z  wymogami  gatunków.
c)  Propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni oraz podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego.
d)  Propagowanie wśród uczniów kaligrafii.

3. Zasady udziału w Konkursie
a) Kategoria literacka
Każdy z uczestników konkursu pisze samodzielnie tekst na podany temat w określonym gatunku. Tematyka będzie dotyczyć tekstów kultury traktujących o rozwoju moralnym
i duchowym człowieka, o społeczeństwie, kulturze regionu, Polski i Europy. Obowiązuje przede wszystkim znajomość kanonu lektur gimnazjum i liceum oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi gatunkowych, takich jak: opowiadanie urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie, opis sytuacji i przeżyć, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie – recenzja z lektury (filmu), rozprawka, felieton, reportaż.
Czas pisania 60 min.

Kryteria oceniania
▪ sposób ujęcia tematu – oryginalność i pomysłowość,
▪ realizacja cech gatunkowych tekstu, poprawność stylistyczna i językowa w zakresie leksyki, fleksji i składni,
▪ poprawność zapisu – ortografia i interpunkcja,
▪ walory literackie wypowiedzi.

b) Kategoria ortograficzna
Etap I – Biorą w nim udział wszyscy uczniowie gimnazjum i chętni uczniowie liceum.
Dla każdego poziomu jest przygotowywane odrębne dyktando. Uczniowie piszą je na lekcji języka polskiego. Nauczyciele poloniści sprawdzają dyktanda i wyłaniają 3 osoby do drugiego etapu.
Etap II – Uczniowie piszą dyktando o dużym stopniu trudności i test ortograficzny. Uczeń, który uzyska najwyższy wynik, zostaje szkolnym mistrzem ortografii i zdobywa Złote Pióro Dyrektora.

c) Kategoria kaligraficzna
Konkurs adresowany do uczniów klas gimnazjum biorących udział w stałych, planowych zajęciach artystycznych z plastyki. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie innych klas, także licealnych, którzy zgłoszą swój udział do biblioteki szkolnej na jeden tydzień przed wyznaczonym terminem konkursu.
Etap I – Uczniowie wykonują prace przedstawiające wskazany, wylosowany przez siebie tekst literacki zapisany w j. polskim podczas 1 godz. zajęć artystycznych. Dopuszcza się odwzorowanie dowolnych rodzajów pisma (np. grafitti).

Wymagania dotyczące prac uczniów:
▪ obowiązkowy format – A4
▪ technika wykonania – dowolna (praca wykonana również piórem)
▪ wielkość liter – dowolna (dbałość o właściwe rozplanowanie tekstu)
▪ dopuszczalne jest, by inicjał wykonany został w sposób ozdobny innym narzędziem.

Kryteria oceniania
▪ artystyczna oprawa karty: barwny inicjał, ozdobne winiety, bordiury – 5 pkt.
▪ poprawność ortograficzna -1 pkt.
▪ kompozycja, kolorystyka, staranność – 4 pkt.

Etap II – Uczniowie zapisują krótki, dyktowany tekst literacki. Następnie uczestnicy zapisują tekst kaligraficznie. Czas pisania – 60 minut.
Prace będą wykonywane z użyciem pióra. Uczeń powinien posiadać własne pióro. Zadaniem uczestników będzie także ozdobne wykonanie inicjału z użyciem farbki i pędzelka lub kredek.

Kryteria oceniania
▪ przemyślany układ i dekoracyjność kompozycji -2pkt.
▪ kształt pisma i sposób łączenia liter – 2pkt..
▪ poprawność ortograficzna – 2pkt.
▪ subtelna kolorystyka – 2pkt.
▪ wrażenie estetyczne – 2pkt.

4. Terminy Konkursu
a) kategoria literacka – 18 marca 2013 r.
b) kategoria ortograficzna – I etap – styczeń            II etap – kwiecień 2013 r.
c) kategoria kaligraficzna – I etap – luty 2013 r.,      II etap – maj 2013r.

5. Nagrody
Laureaci w każdej z trzech kategorii Konkursu otrzymają pamiątkowe pióra, pozostali uczestnicy nagrody książkowe i dyplomy.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

I WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ DYPLOMÓW

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

28 CZERWCA 2013 ROKU.