IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Regulamin   IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie    
1. Wkonkursie uczestniczyć mogą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  
2. Każdą szkołę reprezentuje 1-2 uczniów.
3. Repertuar obejmuje poezję i prozę absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie (m.in. Julii Hartwig, Anny Kamieńskiej, Anny Langfus, Hanny Malewskiej, Marcina Świetlickiego, ks. Alfreda Wierzbickiego).
4. Każdy uczestnik prezentuje dwa wiersze(1 obowiązkowo autorstwa ks.Alfreda Wierzbickiego) lub wiersz i fragment prozy.
  Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min.
5. Prezentację ocenia powołane przez organizatorów jury wg następujących kryteriów:                                                                         – dobór repertuaru,
– interpretacja tekstu,
– kultura słowa,                                                                                                                                                         – ogólny wyraz artystyczny.
 Każde kryterium podlega ocenie oddzielnie od 1 do 6 punktów.
6. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie wypełnionej Karty Uczestnika w bibliotece szkolnej III LO lub wysłanie pocztą na adres:
                                         III LO im. Unii Lubelskiej
                                                pl. Wolności 4
                                             20-005 Lublin,                                                                                    lub e-mail: barbarakasperek@tlen.pl ,
 lub fax : (81) 53 209 47.
 Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dn. 25.02.2013 r.   (liczy się data stempla pocztowego).
7. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów na poziomie gimnazjów i trzech laureatów na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.Wszyscy uczestnicy     i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i książki, a laureaci dodatkowe dyplomy i nagrody książkowe.   
PRZYKŁADOWA BIBLIOGRAFIA                                                                                  
Hartwig J.: Wiersze wybrane. Kraków 2010.
Hartwig J.: Pisane przy oknie. Warszawa 2004.
Kamieńska A.: Jasność w środku nocy. Warszawa 2001.
Langfus A.: Skazana na życie. Warszawa 2008.
Malewska H.: Przemija postać świata. Warszawa 1986.
Świetlicki M.: Wiersze. Kraków 2011.                    
Wierzbicki A.M.: …na ziemi w lublinie…. Lublin 2008.       
Wierzbicki A.M.: Fotografia rodzinna. Lublin 2010.
 LUB INNE PUBILKACJE TYCH AUTORÓW  
ORAZ
Okruchy pamięci. 80 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-2001. Ze wspomnień wychowanków i pracowników. Lublin 2001.
 Połączyła nas „Unia”. 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-2006. Wspomnienia. Lublin 2006.
 „Szukam swego odbicia w popękanych lustrach…”. Almanach poetycki uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie .Lublin 1999.
 Wspomnienia wychowanków i pracowników Szkoły. 75 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-1996. Lublin 1996.
 KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 27.02.2013 R. (OD GODZ. 9.00) W ŚWIETLICY SZKOLNEJ. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!