Jubileuszowa edycja konkursu „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Gorąco zachęcamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w jubileuszowej edycji konkurs „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.
HONOROWY PATRONAT nad konkursem objęli:
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty

PLAKAT KONKURSU

                

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO:

 
W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej,
 lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów
Konkurs organizują:
Ì Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
Ì IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Ì Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
Ì Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie
Ì Wydawnictwo GAL
Podstawą prawną konkursu jest Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych (Dz. U. Nr 13).
Uczestnicy: recytatorzy indywidualni (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego)
Cele konkursu:
Ì Popularyzacja twórczości wybitnej lubelskiej poetki.
Ì Uczenie świadomego odbioru dzieł kultury.
Ì Zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu.
Ì Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu i kultury słowa.
Ì Zapoznanie z losami więźniów Zamku Lubelskiego w okresie okupacji niemieckiej.
Ì Kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego ojczystego języka.
Ì Promowanie utalentowanych uczniów.
Ì Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Warunki uczestnictwa:
1.      Przygotowanie przez każdego z uczestników 1 utworu poetyckiego Grażyny Chrostowskiej oraz prezentacji fragmentu biografii lub wspomnień o poetce.
2.      Zgłoszenie przez szkołę 2 uczestników* wyłonionych w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych i przesłaniekarty zgłoszenia do 08.10.2012r. pod adres:
 
dla uczniów gimnazjum: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
Gimnazjum nr 8 im. G. Chrostowskiej
ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin
Joanna Łoś
Maria Kamola
Izabela Łukasik
Anna Jezierska
IV LO im. S. Sempołowskiej
ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin
Małgorzata Badurowicz
Ewa Mochol
Justyna Krupińska
Aneta Teterycz
lub:
Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego
ul. Z. Krasińskiego 7, 20-709 Lublin
Beata Barakszyn
Katarzyna Maciasz
Marta Mikulec
Marek Fedor
 
* W przypadku wysokiego poziomu uczestników eliminacji wewnątrzszkolnych dopuszcza się zgłoszenie trzech kandydatów


3.      Dla uczniów gimnazjów 11 października 2012r. o godz. 9.00 przeprowadzone zostaną eliminacje międzyszkolne w Gimnazjum nr 7 w Lublinie.
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 11 października 2012r. o godz. 9.00 zostaną przeprowadzone eliminacje międzyszkolne w IV Liceum Ogólnokształcącym
w Lublinie.
4.      Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut.
5.      Dopuszcza się prezentacje utworów wzbogacone o muzykę, gest i ruch pod warunkiem, że służą one twórczej interpretacji tekstu.
Oceny prezentacji dokona niezależne jury według następujących kryteriów:
Ì dobór repertuaru
Ì interpretacja tekstów
Ì kultura słowa
Ì ogólny wyraz artystyczny
Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
Przykładowe Materiały do wykorzystania(dostępne m. in. w Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”):
1.       Chrostowska G., Jakby minęło już wszystkooprac. A. L. Gzella,Lublin 2002. (wybór poezji i biografia poetki)
2.       Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939 – 1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988.
3.       Kiedrzyńska W., Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.
4.       Leszczyńska Z., Kiełboń J., Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939 – 1944, Lublin 1991.
5.       Półtawska W., I boję się snów, Łódź 1998.
6.       Smoleń K., Aby świat się dowiedział…: nielegalne dokumenty z obozu w Ravensbrück, Oświęcim 1980.
7.       Wińska U., Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985.
8.       http://tajchert.w.interia.pl/grazyna_chrostowska.htm
FINAŁ KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W TRYBUNALE KORONNYM
w Lublinie
17 października 2012 r. – godz. 9. 00
Konsultacji merytorycznych i informacji o konkursie udzielają:
1.      p. Barbara Oratowska, tel. 815333678,Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.
2.      p. Ewa Mochol, p. Justyna Krupińska, p. Aneta Teterycz, tel. 81 7477817, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej.
3.      p. Beata Barakszyn, p. Katarzyna Maciasz, tel. 81 5250008,Gimnazjum nr 7.
4.      p. Joanna Łoś, p. Maria Kamola, tel. 81 5276733Gimnazjum nr 8.
5.      Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.gim8.lublin.pl,www.gimnazjum7.lublin.pl oraz www.4lo.lublin.pl


KARTA ZGŁOSZENIA
konkurs recytatorsko – krasomówczy
W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej,
 lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….. Adres i telefon szkoły…………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres i telefon prywatny …………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł utworu i czas trwania:
1.     ………………………………………………………………………………………………………………………..
2.     ………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………………………………………
nr tel., adres e- mail……………………………………………………………………….
………………………………..
własnoręczny podpis
KARTA ZGŁOSZENIA
konkurs recytatorsko – krasomówczy
W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej,
 lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….. Adres i telefon szkoły…………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres i telefon prywatny …………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł utworu i czas trwania:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………………………………………
nr tel., adres e- mail……………………………………………………………………….
………………………………..
własnoręczny podpis