KONKURS „BOHATEROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

K o n k u r s
 
BOHATEROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO
 
organizowany pod patronatem
Ewy Dumkiewicz – Sprawki
Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
 
oraz z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina
 
REGULAMIN
 
Organizatorami konkursu są doradcy metodyczni nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Lublin: Barbara Wojtaś (SP 3), Małgorzata Basińska (SP 29) i Jadwiga Witkowska – Kunach (G 1).
Konkurs jest organizowany z okazji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz ustanowienia przez Senat RP roku 2013 – Rokiem Powstania Styczniowego.
Celem konkursu jest:
 • upowszechnianie wiedzy na temat ważnych wydarzeń w dziejach narodu polskiego,
 • analiza i interpretacja dzieł malarskich wybitnych artystów polskich,
 • kształcenie umiejętności przekładu intersemiotycznego,
 • doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim,
 • wzmacnianie więzi narodowej.
Uczestnicy:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublin. Prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach:
kl. IV-VI (szkoła podstawowa), kl. I-III (gimnazjum) oraz kl. I – III (szkoły ponadgimnazjalne).
UCZNIOWIE PRZYGOTOWUJĄ PRACĘ INDYWIDUALNIE
Forma prac konkursowych
a) uczniowie szkół podstawowych – praca literacka: opis wybranego dzieła malarskiego związanego z tematu konkursu,
b) uczniowie gimnazjów – praca literacka: analiza wybranego dzieła malarskiego związanego z tematu konkursu,
UWAGA: w pracach literackich należy uwzględnić terminologię plastyczną.
c) uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – prezentacja multimedialna w programie Power Point (Office 2003, 2007).
W prezentacji uczestnik konkursu ujmuje chronologicznie istotne wydarzenia powstania styczniowego (bitwy, potyczki) oraz przedstawia przywódców, bohaterów powstania, mogiły i pomniki powstańcze. Premiowane będą zdjęcia wykonane indywidualnie przez ucznia. Uczeń tworzy prezentację zawierającą od 25 do 35 kart slajdów. W prezentacji zawiera zagadnienia odnoszące się do Lublina i regionu (Lubelszczyzna). Podaje bibliografię wykorzystanych źródeł, w tym adresy stron internetowych.
Kryteria oceny:
 • wyczerpujący opis i analiza dzieła malarskiego,
 • zastosowanie przy opisie i analizie terminologii plastycznej,
 • stosowanie słownictwa opisującego doznania emocjonalne związane z odbiorem dzieła plastycznego,
 • umiejętność wyrażania przeżyć i stosowanie słownictwa opisującego doznania emocjonalne,
·        poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi,
·        samodzielność wykonania prac literackich oraz prezentacji multimedialnej,
·        merytoryczna zawartość prezentacji, estetyka, czytelność kart slajdów, dostosowanie animacji i dźwięku do treści prezentacji, oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.
Warunki uczestnictwa:
·         praca każdego z uczestników musi posiadać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego poniżej).
Wszystkie oświadczenia należy dostarczyć razem z kartą zgłoszenia
 • prace należy dostarczyć w formie papierowej oraz na nośniku CD.
Prace należy składać do dnia 15 stycznia 2013 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin, pani Barbara Wojtaś.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w lutym w Gimnazjum nr 1 w Lublinie. O terminie laureaci i nauczyciele zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Bibliografia do prezentacji multimedialnej:
 • Kieniewicz Stefan. Powstanie styczniowe.T.3. Pod Red. Józefa Buszki, Andrzeja Garlickiego. Warszawa. 1987
 • Lublin. Kultura i społeczeństwo. 2008 nr 1- 2. Lublin [Numer poświęcony powstaniu styczniowemu].
 • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego. Oprac. Alojzy Leszek Gzella. Lublin 2003.- ISBN: 83-918039-0-2
 • Polski Adam, Kasprzak Andrzej. Miejsca Powstania styczniowego w województwie Lubelskim. Lublin- Fajsławice 2007. ISBN: 978-83-918448-5-4
 • Powstanie styczniowe. Fotosy. Zbiory PBW im KEN w Lublinie.
KARTA ZGŁOSZENIA
na
K o n k u r s
BOHATEROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO
 
Proszę wypełnić na komputerze lub pismem drukowanym.
 
1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………..
2. Klasa …………………..
3. Imię i nazwisko opiekuna:
    ……………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy:
    ……………………………………………………………………
5. Adres e-mail szkoły:
……………………………………………………………………
      podpis opiekuna:                                                     pieczątka i podpis
                                                                                              dyrektora
 
 
 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE
 
        Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
                                                       ………………………………………..
                                                                  data i podpis opiekuna dziecka