Konkurs historii regionalnej

Konkurs historii regionalnej
„Małe ojczyzny w relacjach bliskich”
 Organizatorzy
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Lublinie
 
Cel
Ogólnopolski, dwuetapowy konkurs Małe ojczyzny w relacjach bliskich (zwanym dalej Konkursem) jest skierowany do uczniów szkół średnich oraz nauczycieli historii. Jego podstawowym celem jest incepcja u uczniów szkół ponadgimnazjalnych potrzeby zainteresowania się swoją „małą ojczyzną” poprzez perspektywę wsi, miasteczka, miasta, okolicy lub dowolnej przestrzeni mniejszej niż państwo. Istotą zaś „spojrzenie” w przeszłość oczami bliskich (babci, dziadka, członków rodziny) lub ludzi powszechnie znanych w społecznościach lokalnych („małych ojczyznach”), których osobiste przeżycia i wiedza zasługują na utrwalenie i zachowanie dla potomnych.
 
Efekty
Praca pisemna o objętości do 10 stron wydruku komputerowego (w uzasadnionych przypadkach np. spisana relacja, dziennik, edycja źródła czy ciekawy zestaw fotografii bez limitu objętości)zawierająca opcjonalnie ikonografię i inne dokumenty źródłowe (czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5) w formie rozmowy ucznia (Autora) z wybraną osobą lub relacja danego świadka historii pozyskana przez ucznia. Wybrana forma musi posiadać walor opracowania popularno-naukowego (rozszyfrowanie maksymalnie dużej ilości imion i nazwisk postaci, kontekstowych niedopowiedzeń, umiejscowienie relacji w czasie i przestrzeni, itp.). Przedmiotem pracy mogą być osobiste przeżycia bliskich lub dowolne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego (polityka, gospodarka, kwestie narodowościowe, przeżycia osobiste, kultura). Pracę opatrzoną podpisem nauczyciela-opiekuna należy przesłać na adres Instytut Historii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin z dopiskiem „Małe ojczyzny w relacjach bliskich” do dnia 15 października 2012 r.
Etapy
Konkurs jest dwuetapowy. Nad przebiegiem Konkursu czuwa pięcioosobowa Kapituła składająca się z kierowników Zakładów: Historii Społecznej XX wieku, Historii Gospodarczej, Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, Historii Krajów Europy Wschodniej i Historii Najnowszej. Kapituła do oceny prac konkursowych powołuje Komisję Konkursową. W drugim, Autorzy zgłoszonych prac zostaną zaproszeni do etapu finałowego, w którym udział wezmą w teście zamkniętym (max. 50 pkt. – pięćdziesiąt pytań po 1 pkt.) dotyczącym dziejów Lubelszczyzny. Wykaz literatury w załączeniu. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia testu.
Nagrody i wyróżnienia
Uczniowie, którzy uzyskają pięć najlepszych sumarycznych rezultatów (praca + test) otrzymają status laureata konkursuMałe ojczyzny w relacjach bliskich potwierdzony dyplomem, nagrody rzeczowe oraz INDEKSY na wybrany kierunek studiów (Historia, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, Turystyka Historyczna) firmowany przez Instytut Historii UMCS. Pozostali uczniowie uzyskują status finalisty potwierdzony dyplomem. Nauczyciele-opiekunowie uczniów, którzy zostali laureatami zostaną uhonorowani dyplomem i nagrodami książkowymi. Kapituła konkursu zastrzega sobie ponadto prawo do przedstawienia najlepszych prac źródłowych (albo ich fragmentów) do oceny redakcji „Rocznika Lubelskiego” z myślą o ich publikacji na łamach tego periodyku naukowego.
Dyrektor IH UMCS
Dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS