Konkurs znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych o nazwie „MAKE FRIENDS WITH ENGLISH” – edycja V

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie po raz kolejny serdecznie zaprasza uczniów klas maturalnych z Państwa szkoły do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych o nazwie „MAKE FRIENDS WITH ENGLISH”- edycja V.
Celem konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, jest propagowanie zainteresowania nauką języka angielskiego i poznawania kultury krajów angielskiego obszaru językowego wśród uczniów oraz nawiązanie i kontynuowanie współpracy pomiędzy nauczycielami NKJO i nauczycielami języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Jednocześnie konkurs daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych jeszcze przed egzaminem maturalnym.
Konkurs składa się z trzech etapów (dokładny opis poszczególnych etapów wraz z datami znajduje się w regulaminie). Jeśli Państwa szkoła zechce zgłosić uczniów do konkursu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres NKJO w Chełmie drogą pocztową lub faksem (825640178). Zgłoszenia można również przesłać e-mailem na adres nkjo.konkurs@gmail.com
Regulamin konkursu znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych
„MAKE FRIENDS WITH ENGLISH” (edycja V)
1. Warunki konkursu
W konkursie znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych ”MAKE FRIENDS WITH
ENGLISH”-edycja V mogą brać udział uczniowie klas maturalnych ze szkół ponadgimnazjalnych
Województwa Lubelskiego. Ilość osób zgłaszanych do konkursu z danej szkoły jest nieograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego oraz
przesłanie go na adres NKJO faksem (82-564-01-78) lub na adres mailowynkjo.konkurs@gmail.com do dnia
26 listopada 2012 roku.
2. Wymagania i opis poszczególnych etapów konkursu
Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap pierwszy
Test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość zagadnień leksykalno – gramatycznych. Test
może zawierać również kilka pytań sprawdzających podstawową wiedzę z kultury krajów anglojęzycznych
oraz umiejętność zareagowania na różne sytuacje (wyrażenia konwersacyjne).
Na tym etapie tematyka leksykalnych zadań konkursowych będzie obejmowała następujące zagadnienia,
zawarte w opisie standardów wymagań egzaminacyjnych : człowiek, dom, szkoła, kultura, życie rodzinne i
towarzyskie, żywienie, państwo i społeczeństwo.
Zadania konkursowe opracowane są na poziomie średnio-zaawansowanym (B1 wg kryteriów CEF)
Etap drugi
Test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego,
znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych.
Na etapie drugim tematyka leksykalnych zadań konkursowych będzie obejmowała następujące zagadnienia:
praca, sport, zakupy i usługi, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, podróżowanie i turystyka.
Zadania konkursowe opracowane są na poziomie średnio-zaawansowanym stopnia wyższego (B2 wg
kryteriów CEF)
Etap trzeci
Prezentacja ustna (7-10 min) przygotowana przez uczestnika konkursu, przedstawiająca dowolnie wybrany
aspekt szeroko rozumianej kultury krajów angielskiego obszaru językowego (np. prezentacja wybranego
regionu Wielkiej Brytanii/ Stanów Zjednoczonych, prezentacja brytyjskiej postaci historycznej i jej
znaczenia w kulturze Wielkiej Brytanii, prezentacja zjawiska społecznego w kraju anglojęzycznym, itp.)
Prezentacje mogą zawierać różne pomoce wizualne np. zdjęcia, mapy, wykresy. Prezentacja może być
również przygotowana jako prezentacja multimedialna. Po zakończeniu prezentacji komisja zadaje
uczestnikowi kilka pytań związanych z jego prezentacją. Komisja oceniać będzie biegłość w posługiwaniu
się językiem angielskim oraz sposób i atrakcyjność zaprezentowania tematu.
Prezentacje mają charakter otwarty.
3. Przebieg konkursu
Konkurs składa się z trzech etapów:
· Etap pierwszy – planowany jest na dzień 04.12.2012 (wtorek) od godz. 9.00 do 10.30 w szkołach, które
zgłoszą udział w konkursie. Test przygotowany przez nauczycieli NKJO zostanie przesłany do Państwa
szkoły. Na tym etapie konkursy będą przeprowadzone i poprawione przez nauczycieli w szkołach na
podstawie dokładnego arkusza odpowiedzi przesłanego przez NKJO.
Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do dalszego etapu ustala komisja NKJO na podstawie
protokołu zbiorczego, sporządzanego przez nauczycieli szkół zgłoszonych do konkursu, a zawierającego
punkty uzyskane w pierwszym etapie.
· Etap drugi – odbędzie się dnia 12.01.2013 (sobota) o godz. 10.00 w NKJO w Chełmie.
15 najlepszych uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z tego etapu zostanie
zakwalifikowanych do ostatniego etapu.
· Etap trzeci – zostanie przeprowadzony w dniu 09.03.2013 (sobota, początek godz. 10.00) w NKJO w
Chełmie.
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która uzyskała najwyższą ilość punktów po zsumowaniu wyników z
etapu drugiego i trzeciego.
4. Nagrody
Laureaci pierwszych trzech miejsc (po zsumowaniu wyników z etapu 2 i 3) otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
5. Komisje konkursowe
Komisję konkursową na pierwszym etapie tworzą nauczyciele języka angielskiego ze szkół biorących udział
w konkursie, natomiast na etapach drugim i trzecim nauczyciele NKJO w Chełmie.
Formularz zgłoszeniowy na konkurs języka angielskiego
„MAKE FRIENDS WITH ENGLISH”-edycja V(2012/2013)
Nazwa i adres Szkoły
Liczba uczniów deklarujących swoją chęć przystąpienia do konkursu
Imię i nazwisko nauczyciela języka angielskiego
(koordynatora konkursu w szkole)
Adres mailowy nauczyciela języka angielskiego
Telefon kontaktowy
Sposób przesłania testu konkursowego najwygodniejszy dla Pani/Pana (tylko w formie elektronicznej lub w formie elektronicznej i papierowej)
Niniejsze zgłoszenie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na przesyłanie przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych z siedzibą w Chełmie, ul. Mickiewicza 37 informacji związanych z organizowanymi przez NKJO Chełm konkursami, szkoleniami i konferencjami oraz ofertą dydaktyczną placówki.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)