V edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno”

 

Regulamin
V edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny
pt. Póki nie jest za późno
ORGANIZATOR
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
ADRESACI
Konkurs kierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i po­nadgimnazjalnych w Polsce.
CELE KONKURSU
– rozbudzanie zainteresowania wśród nauczycieli i uczniów historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz losami świadków historii bezpośrednio zwią­zanymi z tymi miejscami. Miejsca, znaki i obiekty pamięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.,
– inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych, dotyczących edukacji historycznej, regionalnej i społecznej,
– mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania źródeł histo­rycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie,
– budzenie wrażliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych i wojen,
– rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i radzenia sobie z uprzedzeniami i stereotypami,
– inspirowanie młodzieży do zajęcia odpowiedzialnej i czynnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości – kształtowanie postaw obywatelskich.
ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY
Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonana przez nauczy­cieli przy pomocy uczniów. Ponadto projekt musi spełniać następujące warunki:
– być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem zebranych przez autora/autorów samodzielnie źródeł historycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii),
– dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci związanego z wojnami i konfliktami zbrojnymi w XX wieku*. Może przedstawiać losy ludzi z nim związanych, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany,
– mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości,
– mieć interesującą, dowolnie wybraną przez autora postać. Dopuszczalne formy pracy to:
·           praca pisemna (do 25 stron – 40 tys. znaków),
·           zbiór zdjęć z opisem i komentarzem autora (do 25 stron – 40 tys. znaków),
·           audycja radiowa (do 15 min.),
·           film dokumentalny (do 15 min.),
·           strona internetowa (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
·           prezentacja multimedialna (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
·           praca może łączyć kilka z ww. form, ale objętość każdej z nich musi być odpowiednio  pomniejszona),
–      prace mogą być wykonane odręcznie lub w formie elektronicznej. W przypadku tych ostatnich, należy dołączyć wersję elektroniczną (nośniki: płyta CD lub DVD) zapisaną w ogólnodostępnych programach (pakiet Microsoft Office, Win­dows Media Player),
– konieczne jest podanie źródeł, z których korzystał autor projektu (wzór),
– wymagane jest załączenie do pracy zwięzłej charakterystyki projektu (1 strona – do 1800 zna­ków ze spacjami) (wzór),
– do pracy musi być dołączony wypełniony przez autora formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie www.cmjw.pl) i podpisany przez dyrektora szkoły,
– zespół autorski może liczyć dowolną liczbę osób.
Uwaga !
o Projekt przygotowany w formie czysto plastycznej lub literackiej nie prezentujący faktów i źródeł historycznych, nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie,
o Praca nie może powtarzać w całości lub we fragmentach istniejących opracowań (również tych opublikowa­nych w internecie) oraz innych projektów, (oświadczenie-plagiat)
o Praca zgłoszona do konkursu na projekt edukacyjny nie może być nagrodzona w innym konkursie
 
TERMINARZ KONKURSU
Do 10 listopada 2012 r. – ogłoszenie konkursu w mediach, na stronie internetowej muzeum i poprzez informacje wysłane do szkół za pomocą poczty elektronicznej.
Do 15 marca 2013 r. – przyjmowanie prac nadesłanych na adres Centralnego Muzeum Jeń­ców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice, z dopi­skiem: „Konkurs na projekt edukacyjny”.
23 maja 2013 r. – publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród podczas sesji edukacyjnej pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci”.
OCENA PRAC
Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Centralnego Mu­zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
Komisja weźmie pod uwagę:
– merytoryczną poprawność prezentowanych problemów,
– unikalne i samodzielnie zdobyte przez autora źródła historyczne,
– twórczy charakter pracy,
– interesującą i oryginalną formę przekazu, adekwatną do prezentowanego zagadnienia,
– przedstawienie opisywanych wydarzeń w szerszym kontekście historycznym (tj. dzieje regionu na tle dziejów Polski i świata) i wskazanie związków przyczynowo-skutkowych,
– dokumentację procesu tworzenia projektu,
– wzbudzenie zainteresowania projektem w lokalnej społeczności,
– wykazanie się takimi umiejętnościami jak: praca w zespole, formułowanie własnych opi­nii, poszukiwanie i analizowanie materiałów uzyskanych z różnych źródeł.
Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, tj. nie podlega weryfikacji ani zaskarże­niu.
NAGRODY
Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody i wyróżnienia pieniężne, rzeczowe oraz honorowe (dyplomy) autorom projektu.
Laureatom konkursu organizatorzy mogą zaproponować publikację ich prac.
PRZECHOWYWANIE I PUBLIKACJA PRAC
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Dział Dokumentacji i Biblioteki Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w różnych dziedzi­nach swojej działalności, głównie edukacyjnej i naukowej.
Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona przygotowana na konkurs.
Prace należy składać w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice.
 
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Oświatowo-Wystawienniczy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice, tel. 77 434 34 75, email: b.bezpalko@cmjw.pl . Informacje dotyczące ewentualnych zmian w terminarzu konkursu, będą publikowane na stronie internetowej muzeum: www.cmjw.pl.
 
MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ to:
–      teren, na którym rozgrywały się znaczące w historii państwa i narodu polskiego wydarze­nia,
–      teren, na którym znajdują się obiekty i znaki pamięci narodowej.
OBIEKT PAMIĘCI NARODOWEJ to:
–      budowla związana ze znaczącymi wydarzeniami (faktami) i postaciami w historii państwa i narodu polskiego,
–      cmentarze i groby wojenne oraz ofiar wojen i systemów totalitarnych, także groby wybit­nych Polaków.
ZNAK PAMIĘCI NARODOWEJ to:
–      pomnik, krzyż pamiątkowy, tablica pamiątkowa oraz głazy, kopce i kurhany wystawione dla upamiętnienia znaczącego wydarzenia lub postaci w historii państwa i narodu pol­skiego (ustawione w miejscach i na obiektach pamięci narodowej).